I et lite samfunn der alle kjenner alle, spiller det lokale nettselskapet ofte en helt spesiell rolle. Med et hjerte som banker for nærmiljøet bidrar de til å skape et hjemsted med skoler, fritidstilbud og arbeidsplasser til alle. Et sted med en teknologi- og infrastruktur som gjør det mulig å bo og jobbe akkurat der. Et sted man vil flytte til, ikke fra.

Mer kraft til det lokale nettselskapet

Driver du et slikt uavhengig nettselskap, er du kanskje stor i den lille sammenhengen. Men velger du å bli stående alene, kan det også bli unødvendig tøft i lengden, og følelsen av å være liten dukker raskt opp. Kanskje ser du stadig mer tid forsvinne til oppgaver som du hverken er spesielt god eller glad i. Tid du gjerne skulle brukt på langt viktigere ting, som nettopp å være den aktive deltakeren og pådriveren i lokalsamfunnet.

Slike utfordringer førte til at åtte små nettselskaper gikk sammen om å danne Nettalliansen. Gjennom felles innkjøp, digitalisering, standardiserte arbeidsprosesser, kompetanse- og ressursdeling oppdaget vi at effektiviteten økte og sårbarheten ble redusert for alle involverte. Samtidig som hvert enkelt selskap fikk beholde den dyrebare friheten til å bruke tid og krefter lokalt.


Med årene har Nettalliansen vokst til 25 nettselskap, og vi har plass til flere som tenker som oss. Som medeier i Nettalliansen får du mer kraft til å møte fremtiden. Mer kraft til innovasjon. Mer kraft til miljøet. Mer kraft til å gjøre det du er god til.


Samtidig kan du forbli liten og full av den gode energien som har bygget selskapet ditt fra dag én. Du beholder den lokale råderetten og kan fortsette med å ivareta lokalsamfunnet. Sammen utvikler vi bransjeløsningene som gjør at man lykkes. Nettalliansen. Mer kraft til det lokale nettselskapet.

Nettalliansen bidrar til en enklere og mer effektiv hverdag med sin bransjeløsning:

Felles IT-plattform

Felles IT-plattform er grunnsteinen og første steg inn på Nettalliansens bransjeløsning. Felles IT-plattform legger til rette for tilgang til sentral og sikker drift og forvaltning, økt samhandling, standardisering og deling av tjenester selskapene imellom. Nettalliansen har høyt fokus på IKT-sikkerhet, og gjennom en felles IT-plattform er alle selskapene vesentlig bedre beskyttet mot uautorisert tilgang, skade og misbruk. IT-plattformen gjør også samarbeidet mellom selskapene betydelig enklere, gjennom felles brukeradministrasjon og samhandlingsplattformer.

Arkivløsning

Nettalliansens arkivløsning er en effektiv løsning for å sentralisere dokumenter, informasjon og tilhørende prosesser, og løsningen har et fleksibelt og brukervennlig brukergrensesnitt. Løsningen støtter alle Windows-programmer og den forbedrer arbeidsflyt, øker gjenbruk av informasjon, eliminerer redundans, kontrollerer innhold på en sikker måte, og gjør at selskapene unngår tap av data.

Tilsynsløsning

Selskapene i Nettalliansen opplever stor grad av modernisering og betydelige kostnadskutt i DLE-arbeidet med Nettalliansen sin tilsynsløsning. Tilsynsløsningen sikrer en helhetlig effektivisering av tilsynsprosessen fra utvalg av hvor tilsyn skal gjennomføres, til booking av tilsynet, og endelig til lukking av saker. Tilsynsløsningen håndterer i tillegg endringen fra aldersbasert til risikobasert utvalg av tilsyn, og sammen med fleksibilitet og innovasjonsevne både i løsning og hos leverandør har dette vært viktig i Nettalliansen valg av et nytt, moderne og fremtidsrettet tilsynsverktøy. Viktig er også løsningens funksjonalitet knyttet til kommunikasjon med nettkundene, som setter pris på gode prosesser og løsninger mht. avtalebooking og kommunikasjonskanaler (epost, SMS og telefon). Effektive arbeidsprosesser og en god tilsynsløsning frigjør mer tid til godt elsikkerhetsarbeid.

Avvik og arbeidsordre

Løsningen for Avvik og arbeidsordre støtter de viktigste arbeidsprosessene for planleggere, arbeidsledere og montører i nettselskapene. Løsningen samler alle oppdrag på ett sted, effektiviserer oppfølging og informasjonsflyt, og gir ledelsen en løpende oppdatering på oppdragsmengde og status.

Løsningen består av:

  • Et web-basert ordresystem
  • En mobil-app for mottak og rapportering av arbeidsordre
  • Et integrasjonsrammeverk for ulike moduler i løsningen, og for utveksling av data mot eksterne fagsystemer
Standardiserte websider

Nettalliansen har utviklet en nettsidemal som allianseselskapene kan ta i bruk og som driftes felles for alle selskapene. Nettsidemalen tilpasses hvert enkelt nettselskap med farger, logo og innhold. Sidene er også tilrettelagt slik at hele konsernet kan ta malen i bruk.

De nye nettsidene vil ha kunden i fokus, og brukervennlighet og informasjonsflyt har vært avgjørende faktorer for design og utvikling. Sidene viser fellesskap, samtidig som hvert selskap beholder sitt særpreg.

Ved å utvikle et malverk som tilfredsstiller behovet til et hvert nettselskap, sparer vi store summer for våre selskap - helt i tråd med vårt mål om å gjøre nettselskapene mer effektive og robuste gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte.

Nettanalyse

Basert på hendelser og målerverdier fra målere sammenstiller, analyserer og presenterer Nettanalyseløsningen verdifull innsikt om tilstand hos sluttkunder og i lavspentnettet. Siden løsningen mottar og benytter data fra hver enkelt måler på sluttkundenivå samt fra målere i nettstasjoner, er f.eks. lokalisering av feil ofte mye mindre ressurskrevende enn tidligere. I enkelte tilfeller gjør innsikt fra løsningen det også mulig å rette feil raskt og uten å være avhengig av fysisk befaring eller tilbakemelding fra kunder.

Digitalt anleggsbidrag

Vi har digitalisert prosessen mellom kunde og nettselskap i forbindelse med etablering av nytilknytninger eller endring av eksisterende tilknytninger. For å koble seg på strømnettet vårt må kunden betale et såkalt anleggsbidrag, som dekker deler av kostnadene til kabler og annet nødvendig materiell. Som nettselskap må en dokumentere prosessen når kunden kommer med en forespørsel om strømtilkobling som utløser et anleggsbidrag, og i tillegg oppbevare denne dokumentasjonen i ti år. Denne prosessen er nå digitalisert ved hjelp av øvrige løsninger som allerede ligger i Nettalliansens Bransjeløsning. Løsningen utvikles også fortløpende for å sikre enda mer effektiv prosess og kundevennlig møte med nettselskapet.

Kvalitetssystem

Nettalliansens Kvalitetssystem er et enkelt og brukervennlig system som tilfredsstiller behovene til et nettselskap, og inneholder blant annet håndbøker, internkontrollsystem, sjekklister og prosessverktøy. I tillegg er det opsjon på intranett, avvikssystem, stoffkartotek og utstyrsoversikt.

AMS

Dette er en drifts- og forvaltningstjeneste knyttet til allianseselskapenes AMS-system. AMS-systemet består av smarte strømmålere, kommunikasjonsinfrastruktur, innsamlingssystem og et sentralsystem for prosessering, kvalitetssikring (VEE) og rapportering av måleverdier, hendelser og alarmer. Tjenesten dekker drift og forvaltning av applikasjonstjenester (SAAS), og driftstjenester knyttet til målere og målerinfrastruktur.

Min strøm

Nettalliansen har utviklet en kundeapp som de selskapene med AMS-løsning levert fra Nettalliansen kan ta i bruk. KundeAppen kan rulles ut til alle nettkunder som kan installere KundeAppen på sin mobiltelefon.

I KundeAppen får kundene mulighet til å se siste nedlastede timesverdi fra AMS-måleren, historisk forbruk, kartvisning av eventuelle strømbrudd i nettet med mer.

Kundeløsning

Felles kundeløsning legger grunnlaget for felles tjenester og arbeidsprosesser på tvers av selskapene og fagsystemene.

Systemstøtten er knyttet til prosessene måling (M), avregning (A), fakturering (F), innkreving(I) og kundehåndtering(K), herunder også kundearbeidsordre, håndtering av målere, anlegg og målepunkt, og rapportering.

Økonomisystem

Nettalliansen har anskaffet et felles ERP system for alle allianseselskapene. Løsningen dekker behovet selskapene har knyttet til budsjett, styring, regnskap, timeregistrering, lønn, fakturering/innkreving, analyse, rapportering, innkjøp, lager, materiellhåndtering og prosjektrapportering. I tillegg dekker løsningen funksjoner som er felles for alle selskap i konsern.