Sør-Aurdal — artikkel

Bransjeløsningens smarte verktøy sikrer rask feilretting

Det er ingen tvil om at det siste innen teknologi og linjeovervåkning gjør hverdagen enklere for nettselskapet Sør Aurdal Energi. Gjennom Nettalliansens bransjeløsning har de tilgang til smarte og effektive verktøy – og da det stormet som verst i november 2021, var nettopp det avgjørende for en rask og effektiv feilretting.

Nettsjef Kristian Strøm hos Sør Aurdal Energi er svært fornøyd med løsningene de har tilgang til gjennom Nettalliansen. Alliansen etablerer nemlig en felles bransjeløsning som dekker alle IT-behovene i et fremtidsrettet nettselskap, og effektiviserer arbeidsprosesser både innenfor hvert enkelt nettselskap, og ikke minst på tvers av alle selskapene i alliansen. Dette innebærer bedre utvikling av løsninger og større besparelser for nettselskapene.


For å forklare hvordan Nettalliansens bransjeløsning har hjulpet Sør Aurdal Energi, tar nettsjefen oss tilbake til helgen med været ingen var forberedt på. Fredag 19. november 2021 hadde selskapet forberedt seg godt ut fra værvarselet for helgen. Det var meldt sterk vind, og de hadde blant annet koblet om nettet slik at de ikke skulle bli så sårbare dersom det skulle falle ned et tre eller to over linjene i området.


Men da det først begynte å blåse opp, skjønte de raskt at det ville bli mye tøffere forhold enn de tidligere hadde opplevd.

Den kritiske fredagen

Det startet klokken halv ti fredag formiddag, da Sør Aurdal Energi fikk melding fra sentralen om at nettet hadde falt ut flere steder.


– Vi har alarmer på høyspentnettet vårt, og vi opplevde bryterfall på flere ulike steder innenfor en kort tidsperiode. Ofte indikerer dette enten jord- eller kortslutningstrømmer forårsaket av trepåfall, og som er typisk når det blåser mye, sier Kristian Strøm.

Men disse alarmene varsler kun at høyspentnettet er falt ut. Det sier ingenting om hvilke andre feil som i tillegg har oppstått på lavspentnettet.

– Høyspentfeil rammer hundrevis eller tusenvis av kunder samtidig, men under et uvær som dette, kan det vise seg at det er flere lavspentlinjer som også er blitt skadet. Slike feil blir ikke fanget opp av de varslingene vi har på høyspentnettet. For å oppdage feil på lavspentnettet er man, med det gamle systemet, avhengig av fysisk befaring eller tilbakemelding fra kunder, forteller Kristian.

Nettanalyse gir innsikt på kundenivå

– Den store forskjellen fra tidligere hendelser var at vi gjennom det nye nettanalysesystemet nå fikk god oversikt over hvilke nettkunder som var berørt av stormen, helt ned på enkeltkundenivå, sier Kristian.

Systemet er koblet opp til hver enkelt måler ute hos kundene, slik at nettselskap som Sør Aurdal Energi har direkteovervåkning av strømtilførselen til hver enkelt kunde. Dersom systemet ikke får kontakt med måleren som står ute hos kunden, vet nettselskapet at det aktuelle bygget er uten strøm.


Der en høyspentledning har falt ut og nettselskapet har rettet feilen, kan nettselskapet se om alt er i orden. Dette gjør at de tidlig kan oppdage om det for eksempel fortsatt er kunder på en av lavspentlinjene som ikke har fått strømmen tilbake – slik at de kan få rettet feilen med en gang uten å være avhengig av at noen rapporterer feilen.

– Dette er veldig nyttig når vi har hatt et større strømbrudd i et område hvor mange har meldt inn feil. Da er det ikke så lett for enkeltkunder å vite om årsaken til utfall av strøm, er fordi feilen på høyspentledningen fortsatt ikke er rettet, eller om det er andre feil på lavspentlinjen som er årsaken, sier Kristian Strøm.


– Jobben vår blir mye enklere når vi kan sjekke på en skjerm og få det fremstilt visuelt på denne måten. Og det blir også veldig mye rimeligere, fordi vi kan starte feilrettingen der feilen er, fremfor å sende ut mannskap på en generell befaring, sier nettsjefen.

Ved strømbrudd er tid en viktig faktor for å begrense andre skader som følge av strømbruddet.


Det er begrenset hvor lenge man kan være uten strøm før det kan bli skade på liv og eiendeler. Når nettselskapet gjennom innsikten fra systemet raskt kan fange opp feil som ikke er fullstendig rettet, begrenses også sannsynligheten for senskader og følgefeil.

Full kontroll på feildiagnostikk, spenningskvalitet og kundekommunikasjon

Nettanalyseverktøyet brukes også til å oppdage delvis feil ute hos kunden, eksempelvis om én fase er falt ut, eller om det er jordfeil.


– Vi kan se på spenningskvaliteten vi leverer, og fange opp såkalte av-og-på-feil ved at vi får en historikk på gjentagende feil ute hos kunden, sier Kristian.


En annen stor fordel, er at kundesenteret kan logge innkommende samtaler direkte og at systemet sammenfaller loggen fra flere brukere. Da kan nettselskapene raskt se mønster som indikerer om det er en større feil eller en enkeltstående hendelse. Det blir også tydelig om feilen som rapporteres inn er ny eller allerede registrert, fordi alle kundehenvendelser er knyttet opp mot måleren henvendelsen gjelder.

– Vi får til og med opp et visuelt bilde på skjermen over hvor meldingene kommer fra ved å skrive inn kundens adresse. Noe som er særs nyttig når det ringer mange på en gang og sentralbordet koker, sier nettsjefen.

Gjennom systemet kan vi sende ut fellesmelding på SMS til hele, eller deler av kundemassen vår. Enten det er en feilmelding vi vil sende ut, slik at vi slipper å få hundretalls innringninger om samme feil, eller om vi ønsker å sende ut en melding om at en feil er rettet, sparer SMS-funksjonen oss for en stor jobb på kundestøtte.

Sør Aurdal Energi mener innsikten og kundekommunikasjonen de har tilgang til gjennom Nettalliansens bransjeløsning var helt uvurderlig i perioden etter stormen. Bransjeløsningen som tilbys gjennom Nettalliansen gjør allianseselskapene mindre sårbare, og gir en viktig trygghet både i daglig drift – ikke minst gjennom kritiske situasjoner.

Relevante produkter i bransjeløsningen fra denne artikkelen

Felles IT-plattform

Felles IT-plattform er grunnsteinen og første steg inn på Nettalliansens bransjeløsning. Felles IT-plattform legger til rette for tilgang til sentral og sikker drift og forvaltning, økt samhandling, standardisering og deling av tjenester selskapene imellom. Nettalliansen har høyt fokus på IKT-sikkerhet, og gjennom en felles IT-plattform er alle selskapene vesentlig bedre beskyttet mot uautorisert tilgang, skade og misbruk. IT-plattformen gjør også samarbeidet mellom selskapene betydelig enklere, gjennom felles brukeradministrasjon og samhandlingsplattformer.

Arkivløsning

Nettalliansens arkivløsning er en effektiv løsning for å sentralisere dokumenter, informasjon og tilhørende prosesser, og løsningen har et fleksibelt og brukervennlig brukergrensesnitt. Løsningen støtter alle Windows-programmer og den forbedrer arbeidsflyt, øker gjenbruk av informasjon, eliminerer redundans, kontrollerer innhold på en sikker måte, og gjør at selskapene unngår tap av data.

Tilsynsløsning

Selskapene i Nettalliansen opplever stor grad av modernisering og betydelige kostnadskutt i DLE-arbeidet med Nettalliansen sin tilsynsløsning. Tilsynsløsningen sikrer en helhetlig effektivisering av tilsynsprosessen fra utvalg av hvor tilsyn skal gjennomføres, til booking av tilsynet, og endelig til lukking av saker. Tilsynsløsningen håndterer i tillegg endringen fra aldersbasert til risikobasert utvalg av tilsyn, og sammen med fleksibilitet og innovasjonsevne både i løsning og hos leverandør har dette vært viktig i Nettalliansen valg av et nytt, moderne og fremtidsrettet tilsynsverktøy. Viktig er også løsningens funksjonalitet knyttet til kommunikasjon med nettkundene, som setter pris på gode prosesser og løsninger mht. avtalebooking og kommunikasjonskanaler (epost, SMS og telefon). Effektive arbeidsprosesser og en god tilsynsløsning frigjør mer tid til godt elsikkerhetsarbeid.

Avvik og arbeidsordre

Løsningen for Avvik og arbeidsordre støtter de viktigste arbeidsprosessene for planleggere, arbeidsledere og montører i nettselskapene. Løsningen samler alle oppdrag på ett sted, effektiviserer oppfølging og informasjonsflyt, og gir ledelsen en løpende oppdatering på oppdragsmengde og status.

Løsningen består av:

  • Et web-basert ordresystem
  • En mobil-app for mottak og rapportering av arbeidsordre
  • Et integrasjonsrammeverk for ulike moduler i løsningen, og for utveksling av data mot eksterne fagsystemer
Standardiserte websider

Nettalliansen har utviklet en nettsidemal som allianseselskapene kan ta i bruk og som driftes felles for alle selskapene. Nettsidemalen tilpasses hvert enkelt nettselskap med farger, logo og innhold. Sidene er også tilrettelagt slik at hele konsernet kan ta malen i bruk.

De nye nettsidene vil ha kunden i fokus, og brukervennlighet og informasjonsflyt har vært avgjørende faktorer for design og utvikling. Sidene viser fellesskap, samtidig som hvert selskap beholder sitt særpreg.

Ved å utvikle et malverk som tilfredsstiller behovet til et hvert nettselskap, sparer vi store summer for våre selskap - helt i tråd med vårt mål om å gjøre nettselskapene mer effektive og robuste gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte.

Nettanalyse

Basert på hendelser og målerverdier fra målere sammenstiller, analyserer og presenterer Nettanalyseløsningen verdifull innsikt om tilstand hos sluttkunder og i lavspentnettet. Siden løsningen mottar og benytter data fra hver enkelt måler på sluttkundenivå samt fra målere i nettstasjoner, er f.eks. lokalisering av feil ofte mye mindre ressurskrevende enn tidligere. I enkelte tilfeller gjør innsikt fra løsningen det også mulig å rette feil raskt og uten å være avhengig av fysisk befaring eller tilbakemelding fra kunder.

Digitalt anleggsbidrag

Vi har digitalisert prosessen mellom kunde og nettselskap i forbindelse med etablering av nytilknytninger eller endring av eksisterende tilknytninger. For å koble seg på strømnettet vårt må kunden betale et såkalt anleggsbidrag, som dekker deler av kostnadene til kabler og annet nødvendig materiell. Som nettselskap må en dokumentere prosessen når kunden kommer med en forespørsel om strømtilkobling som utløser et anleggsbidrag, og i tillegg oppbevare denne dokumentasjonen i ti år. Denne prosessen er nå digitalisert ved hjelp av øvrige løsninger som allerede ligger i Nettalliansens Bransjeløsning. Løsningen utvikles også fortløpende for å sikre enda mer effektiv prosess og kundevennlig møte med nettselskapet.

Kvalitetssystem

Nettalliansens Kvalitetssystem er et enkelt og brukervennlig system som tilfredsstiller behovene til et nettselskap, og inneholder blant annet håndbøker, internkontrollsystem, sjekklister og prosessverktøy. I tillegg er det opsjon på intranett, avvikssystem, stoffkartotek og utstyrsoversikt.

AMS

Dette er en drifts- og forvaltningstjeneste knyttet til allianseselskapenes AMS-system. AMS-systemet består av smarte strømmålere, kommunikasjonsinfrastruktur, innsamlingssystem og et sentralsystem for prosessering, kvalitetssikring (VEE) og rapportering av måleverdier, hendelser og alarmer. Tjenesten dekker drift og forvaltning av applikasjonstjenester (SAAS), og driftstjenester knyttet til målere og målerinfrastruktur.

Min strøm

Nettalliansen har utviklet en kundeapp som de selskapene med AMS-løsning levert fra Nettalliansen kan ta i bruk. KundeAppen kan rulles ut til alle nettkunder som kan installere KundeAppen på sin mobiltelefon.

I KundeAppen får kundene mulighet til å se siste nedlastede timesverdi fra AMS-måleren, historisk forbruk, kartvisning av eventuelle strømbrudd i nettet med mer.