Nettalliansen — artikkel

Ta kontroll over strømforbruket: – «Min strøm» sparer meg for store utgifter

Skyhøye strømpriser har gjort oss oppmerksomme på eget forbruk, og på hvor avhengige vi har blitt av pålitelig strømtilførsel i hverdagen. Appen Min strøm gir forbrukeren større kontroll over begge deler.

Kontroll til forbrukerne

Det siste året har gjort oss langt mer oppmerksomme på strømforbruket – for ikke å nevne strømregningene. Appen Min strøm fra Nettalliansen gjør det lettere for nettkundene å holde oversikt, blant annet over prissvingninger, og over eget forbruk i forskjellige tidsrom. Slik kan kunden i større grad ta kontroll, og flate ut eget forbruk og kostnader.


Hallingdal Kraftnett er et av allianseselskapene som har lansert appen for sine nettkunder.


– Min strøm er en web-app som baserer seg på innsamling av informasjon fra strømmåleren, og visualiserer informasjonen på mobil eller i nettleseren. I appen kan du også melde om feil eller observasjoner i nettet. Om en feil berører deg får du et varsel, så du kan gjøre nødvendige forberedelser, sier Erlend Ranestad Eggen, systemforvalter i Hallingdal Kraftnett.


Nøkkelen til lavere strømregninger
Store besparelser, kompetansedeling og synergieffekter var hovedårsaken til at 31 mindre nettselskap gikk sammen om innkjøp og prosjektstyring av nye AMS-målere via Nettalliansen. Innen januar 2019 hadde samtlige allianseselskap installert AMS-målere hos sine til sammen 190 000 nettkunder.


Den digitale plattformen Nettalliansen har bygget gjennom innføring av AMS er et viktig steg i retning av et smartere strømnett. Den er grunnlaget for Nettalliansens bransjeløsning, der felles løsninger blir utviklet i takt med modning og utvikling hos selskapene. Blant løsningene er Min Strøm. Data som blir gjort tilgjengelig via AMS-målerne, er informasjon som også nettkundene kan dra nytte av gjennom appen.

– Vi ønsket å la kundene få innsikt i sitt eget forbruk og forbrukshistorikk på en moderne og enkel måte. Det gir dem muligheten til å holde oversikt over hvor mye strøm de bruker – fra time til time, uke til uke, måned til måned og fra år til år, forklarer Eggen.


Appen gir kundene tilgang blant annet til historikken sin, oversikt over timene der de hadde høyest forbruk, og timene der strømmen kostet mest. På den måten kan de vurdere tiltak for å flate ut forbruket og spare penger – for eksempel ved å vaske klær, dusje eller lage middag på kostnadsmessig gunstigere tidspunkter.


Mye å spare på enkle tiltak
Kristian T. Fosshagen er en av kundene som bruker appen daglig, både profesjonelt og privat. På hjemmebane har han klart å senke strømforbruket fra 12 000 kWh i fjor, til 8000 kWh i år. Slikt gir uttelling på strømregningen.


– For meg har appen vært strålende. Privat bruker jeg den til å sjekke dagsforbruket, og til å sammenligne med tidligere år. Når strømmen er så dyr som den er nå, gjelder det å følge med. Det gjør det lettere å ta kontroll over forbruket, sier han.


Fosshagen har blant annet funnet ut at det er en vifte hjemme som bruker spesielt mye strøm. I fjor sto den på hele tiden – nå skrur han den av når han ikke har behov for den. Bare det sparer han mye på.


– Jeg har også blitt flinkere til å skru ned varmen. For hver grad man skrur ned sparer man mye. Appen skal helt klart ha mye av æren for at strømforbruket mitt er mye lavere i år enn i fjor. I tillegg til å gi meg verdifull informasjon, er den også en motivator; det er helt tydelig at enkle tiltak sparer meg for store utgifter!
Sparer tid og ressurser – både privat og på jobb

Helst skal strømnettet fungere hele tiden. Likevel vil et vell av tekniske komponenter, et sammensatt system og værforholdene i et land som Norge, føre til at feil iblant vil oppstå. Med et effektivt varslingssystem vil feilene raskere vil kunne rettes opp i, og de berørte vil kunne rekke å forberede seg på noen timer uten strøm når uhellet først er ute.


Fosshagen bruker varslingssystemet i Min strøm i jobben sin, noe som sparer både ham og arbeidsgiveren for tid og ressurser.


– Jeg jobbet som energimontør før jeg begynte begynte i avdelingen jeg jobber i nå, der jeg jobber med fibernett. Det var da jeg fikk høre om appen. Også i jobben har appen vært super å ha. Den kan kobles til Twitter-kontoene til selskapene i Nettalliansen, så med én gang det er problemer på strømnettet får jeg all tilgjengelig informasjon der, forklarer han.


– Hvis vi har kunder som mister nettet, er det første jeg gjør å sjekke appen. Da finner jeg raskt ut om det er et strømbrudd, og hvor problemet i så fall ligger. Da vet jeg at nettselskapet vil ordne det, og slipper unødvendige turer ut til kunder bare for å finne ut at det ikke er noe jeg kan gjøre.


– Appen ga meg et godt førsteinntrykk, og har virkelig fortsatt å levere siden.Relevante produkter i bransjeløsningen fra denne artikkelen

Felles IT-plattform

Felles IT-plattform er grunnsteinen og første steg inn på Nettalliansens bransjeløsning. Felles IT-plattform legger til rette for tilgang til sentral og sikker drift og forvaltning, økt samhandling, standardisering og deling av tjenester selskapene imellom. Nettalliansen har høyt fokus på IKT-sikkerhet, og gjennom en felles IT-plattform er alle selskapene vesentlig bedre beskyttet mot uautorisert tilgang, skade og misbruk. IT-plattformen gjør også samarbeidet mellom selskapene betydelig enklere, gjennom felles brukeradministrasjon og samhandlingsplattformer.

Arkivløsning

Nettalliansens arkivløsning er en effektiv løsning for å sentralisere dokumenter, informasjon og tilhørende prosesser, og løsningen har et fleksibelt og brukervennlig brukergrensesnitt. Løsningen støtter alle Windows-programmer og den forbedrer arbeidsflyt, øker gjenbruk av informasjon, eliminerer redundans, kontrollerer innhold på en sikker måte, og gjør at selskapene unngår tap av data.

Tilsynsløsning

Selskapene i Nettalliansen opplever stor grad av modernisering og betydelige kostnadskutt i DLE-arbeidet med Nettalliansen sin tilsynsløsning. Tilsynsløsningen sikrer en helhetlig effektivisering av tilsynsprosessen fra utvalg av hvor tilsyn skal gjennomføres, til booking av tilsynet, og endelig til lukking av saker. Tilsynsløsningen håndterer i tillegg endringen fra aldersbasert til risikobasert utvalg av tilsyn, og sammen med fleksibilitet og innovasjonsevne både i løsning og hos leverandør har dette vært viktig i Nettalliansen valg av et nytt, moderne og fremtidsrettet tilsynsverktøy. Viktig er også løsningens funksjonalitet knyttet til kommunikasjon med nettkundene, som setter pris på gode prosesser og løsninger mht. avtalebooking og kommunikasjonskanaler (epost, SMS og telefon). Effektive arbeidsprosesser og en god tilsynsløsning frigjør mer tid til godt elsikkerhetsarbeid.

Avvik og arbeidsordre

Løsningen for Avvik og arbeidsordre støtter de viktigste arbeidsprosessene for planleggere, arbeidsledere og montører i nettselskapene. Løsningen samler alle oppdrag på ett sted, effektiviserer oppfølging og informasjonsflyt, og gir ledelsen en løpende oppdatering på oppdragsmengde og status.

Løsningen består av:

  • Et web-basert ordresystem
  • En mobil-app for mottak og rapportering av arbeidsordre
  • Et integrasjonsrammeverk for ulike moduler i løsningen, og for utveksling av data mot eksterne fagsystemer
Standardiserte websider

Nettalliansen har utviklet en nettsidemal som allianseselskapene kan ta i bruk og som driftes felles for alle selskapene. Nettsidemalen tilpasses hvert enkelt nettselskap med farger, logo og innhold. Sidene er også tilrettelagt slik at hele konsernet kan ta malen i bruk.

De nye nettsidene vil ha kunden i fokus, og brukervennlighet og informasjonsflyt har vært avgjørende faktorer for design og utvikling. Sidene viser fellesskap, samtidig som hvert selskap beholder sitt særpreg.

Ved å utvikle et malverk som tilfredsstiller behovet til et hvert nettselskap, sparer vi store summer for våre selskap - helt i tråd med vårt mål om å gjøre nettselskapene mer effektive og robuste gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte.

Nettanalyse

Basert på hendelser og målerverdier fra målere sammenstiller, analyserer og presenterer Nettanalyseløsningen verdifull innsikt om tilstand hos sluttkunder og i lavspentnettet. Siden løsningen mottar og benytter data fra hver enkelt måler på sluttkundenivå samt fra målere i nettstasjoner, er f.eks. lokalisering av feil ofte mye mindre ressurskrevende enn tidligere. I enkelte tilfeller gjør innsikt fra løsningen det også mulig å rette feil raskt og uten å være avhengig av fysisk befaring eller tilbakemelding fra kunder.

Digitalt anleggsbidrag

Vi har digitalisert prosessen mellom kunde og nettselskap i forbindelse med etablering av nytilknytninger eller endring av eksisterende tilknytninger. For å koble seg på strømnettet vårt må kunden betale et såkalt anleggsbidrag, som dekker deler av kostnadene til kabler og annet nødvendig materiell. Som nettselskap må en dokumentere prosessen når kunden kommer med en forespørsel om strømtilkobling som utløser et anleggsbidrag, og i tillegg oppbevare denne dokumentasjonen i ti år. Denne prosessen er nå digitalisert ved hjelp av øvrige løsninger som allerede ligger i Nettalliansens Bransjeløsning. Løsningen utvikles også fortløpende for å sikre enda mer effektiv prosess og kundevennlig møte med nettselskapet.

Kvalitetssystem

Nettalliansens Kvalitetssystem er et enkelt og brukervennlig system som tilfredsstiller behovene til et nettselskap, og inneholder blant annet håndbøker, internkontrollsystem, sjekklister og prosessverktøy. I tillegg er det opsjon på intranett, avvikssystem, stoffkartotek og utstyrsoversikt.

AMS

Dette er en drifts- og forvaltningstjeneste knyttet til allianseselskapenes AMS-system. AMS-systemet består av smarte strømmålere, kommunikasjonsinfrastruktur, innsamlingssystem og et sentralsystem for prosessering, kvalitetssikring (VEE) og rapportering av måleverdier, hendelser og alarmer. Tjenesten dekker drift og forvaltning av applikasjonstjenester (SAAS), og driftstjenester knyttet til målere og målerinfrastruktur.

Min strøm

Nettalliansen har utviklet en kundeapp som de selskapene med AMS-løsning levert fra Nettalliansen kan ta i bruk. KundeAppen kan rulles ut til alle nettkunder som kan installere KundeAppen på sin mobiltelefon.

I KundeAppen får kundene mulighet til å se siste nedlastede timesverdi fra AMS-måleren, historisk forbruk, kartvisning av eventuelle strømbrudd i nettet med mer.