Etna — artikkel

Sammen gjennom stormen

Det ble en kamp mot både klokka og naturkreftene for Etna Nett, da de i november i fjor sto overfor de mest omfattende skadene de har sett i området. Nettalliansen ble redningen.


Helgen som startet fredag 19. november 2021 er nok en helg
nettsjef Tom Ivar Knutsen og den øvrige staben i Etna Nett ikke glemmer
så lett, eller ønsker tilbake. En helg hvor eierskapet i Nettalliansen
var det som skulle til for å rette opp i en veldig krevende situasjon.

– Værmeldingen torsdag hadde meldt om til dels sterk vind i helgen, så vi tok en gjennomgang av vaktlistene våre, og en prat med montørene for å sikre at vi hadde nok personell gjennom helgen, sier Tom Ivar Knutsen.
– Første signal på at noe ikke var helt som det skulle være, var da vi hadde et strømutfall i Etnedal tidlig fredag morgen, sier Tom Ivar.
Det ble sendt ut mannskap, og tilbakemeldingen var at det hadde falt trær over linjen, og at det blåste kraftig. – Her nede på Dokka, hvor vi har kontorer, var det fortsatt vindstille, så vi stusset litt på det først, sier han.
Verken fargen eller navnet på varselet fra Meteorologisk institutt gav dem en indikasjon på at de stod overfor en mulig ekstremsituasjon. Lite visste de om hva de hadde i vente. Det kom inn stadig flere meldinger til driftsavdelingen om strømstans, og mer personell ble sendt til ulike lokasjoner i området. Etter hvert som fredagen skred frem ble hendelsene så mange at montørene ikke lenger klarte å holde tritt.

Mannskapssikkerhet kommer først

– Da jeg fikk melding om at det hadde falt ned et tre over en av bilene våre, var det nok. Da var det ikke forsvarlig å ha mannskap ute for å løse problemene fortløpende, sier Tom Ivar.


– Vi måtte kalle alt personell tilbake til montørbasen.


Nettsjefen begynte på dette tidspunktet å bli veldig klar over at situasjonen var en helt annen enn hva de først hadde trodd.

Et svært tre har falt over en montørbil som var på plass for å fikse strømmen og få bort trær fra strømlinjene.

Et fellesmøte med alle montørene gav en mørk situasjonsbeskrivelse: det var falt over ende store mengder trær i Etnedal, og situasjonen ville bli verre før den ble bedre.


– Hele området lå flatt, sier Tom Ivar, og det i et skogsområde som på ingen måte er flatt under normale omstendigheter.

Stolpene våre var knekt som fyrstikker, og under en haug med trær lå linjene våre, forteller han.

Skadeomfanget og kreftene de opplevde denne helgen var det mest omfattende de har sett i området.


– Etna Nett feiret 100 års jubileum i 2021, og vi har aldri opplevd tilsvarende skader eller vindstyrker i hele vår historie.

Et enormt oppryddingsprosjekt
og kampen mot klokka

8 000 av Etna Netts totalt 13 600 kunder var uten strøm, og de stod nå overfor et enormt oppryddingsarbeid.


– Hele Etnedal var uten strøm, sier han. Så natt til lørdag, og utover lørdagen, konsentrerte vi oss om feilretting i Nordre Land. Men lørdag ettermiddag innså vi at vi ikke ville klare dette alene, sier Tom Ivar.


– Vi er tross alt et lite nettselskap selv om kundene våre er spredt utover et større geografisk område, så det er begrenset hvor mye mannskap vi har å sette inn.


Men når både næringsliv, institusjoner og private blir stående uten strøm er det alltid en kamp mot klokka for å begrense senskader. Derfor måtte de gjøre alt de kunne for å få rettet feilen så raskt som mulig.

En situasjonsbeskrivelse mange små og mellomstore nettselskaper sikkert kan kjenne seg igjen i.


Nettsjefen måtte få inn eksternt mannskap til Etna Nett for enhver pris.


– Vi fikk først hjelp fra vårt eget entreprenørselskap VOKKS Installasjon utover lørdagen, sier han.


– Men dette var ikke nok. Vi måtte ha enda mer mannskap. Utfordringen var at de nærmeste nettselskapene i Sør-Aurdal og Valdres var like berørt som oss, så de hadde ikke personell å avse. Vi måtte litt lengre bort for å finne ledig mannskap.

Verdien av å stå sammen

På det meste var det 48 mennesker i full aktivitet for å få tilbake hverdagen for innbyggerne i området – fordelt på 14 egne montører, 6 egne ingeniører, 12 innleide fra VOKKS, 5 innleide fra LAJE, 4 innleide fra Stange og 7 innleide fra Linnea for skogrydding. I tillegg ble det satt inn et helikopter fra Heliwork.


– Dette er en av fordelene ved å være med i en allianse, sier Knutsen. Når mange små og mellomstore nettselskaper kan samarbeide på denne måten, oppnår vi de samme fordelene som de store nettselskapene har. Nok mannskal og nok materiell.

Samarbeid er løsningen

Som denne historien viser er det en styrke i å stå sammen. Spesielt når inntektene er bortimot låst og det eneste man kan gjøre noe med er utgiftene.


Det å kunne gjøre felles innkjøp, utveksle personell og låne gode administrative løsninger av hverandre, er en fin måte å holde kostnadene nede samtidig som man holder beredskap og kvalitet på tjenester oppe.


Det er da det er fint å tilhøre en sammenslutning som Nettalliansen hvor det er akkurat dette som er intensjonen.

Relevante produkter i bransjeløsningen fra denne artikkelen

Felles IT-plattform

Felles IT-plattform er grunnsteinen og første steg inn på Nettalliansens bransjeløsning. Felles IT-plattform legger til rette for tilgang til sentral og sikker drift og forvaltning, økt samhandling, standardisering og deling av tjenester selskapene imellom. Nettalliansen har høyt fokus på IKT-sikkerhet, og gjennom en felles IT-plattform er alle selskapene vesentlig bedre beskyttet mot uautorisert tilgang, skade og misbruk. IT-plattformen gjør også samarbeidet mellom selskapene betydelig enklere, gjennom felles brukeradministrasjon og samhandlingsplattformer.

Arkivløsning

Nettalliansens arkivløsning er en effektiv løsning for å sentralisere dokumenter, informasjon og tilhørende prosesser, og løsningen har et fleksibelt og brukervennlig brukergrensesnitt. Løsningen støtter alle Windows-programmer og den forbedrer arbeidsflyt, øker gjenbruk av informasjon, eliminerer redundans, kontrollerer innhold på en sikker måte, og gjør at selskapene unngår tap av data.

Tilsynsløsning

Selskapene i Nettalliansen opplever stor grad av modernisering og betydelige kostnadskutt i DLE-arbeidet med Nettalliansen sin tilsynsløsning. Tilsynsløsningen sikrer en helhetlig effektivisering av tilsynsprosessen fra utvalg av hvor tilsyn skal gjennomføres, til booking av tilsynet, og endelig til lukking av saker. Tilsynsløsningen håndterer i tillegg endringen fra aldersbasert til risikobasert utvalg av tilsyn, og sammen med fleksibilitet og innovasjonsevne både i løsning og hos leverandør har dette vært viktig i Nettalliansen valg av et nytt, moderne og fremtidsrettet tilsynsverktøy. Viktig er også løsningens funksjonalitet knyttet til kommunikasjon med nettkundene, som setter pris på gode prosesser og løsninger mht. avtalebooking og kommunikasjonskanaler (epost, SMS og telefon). Effektive arbeidsprosesser og en god tilsynsløsning frigjør mer tid til godt elsikkerhetsarbeid.

Avvik og arbeidsordre

Løsningen for Avvik og arbeidsordre støtter de viktigste arbeidsprosessene for planleggere, arbeidsledere og montører i nettselskapene. Løsningen samler alle oppdrag på ett sted, effektiviserer oppfølging og informasjonsflyt, og gir ledelsen en løpende oppdatering på oppdragsmengde og status.

Løsningen består av:

  • Et web-basert ordresystem
  • En mobil-app for mottak og rapportering av arbeidsordre
  • Et integrasjonsrammeverk for ulike moduler i løsningen, og for utveksling av data mot eksterne fagsystemer
Standardiserte websider

Nettalliansen har utviklet en nettsidemal som allianseselskapene kan ta i bruk og som driftes felles for alle selskapene. Nettsidemalen tilpasses hvert enkelt nettselskap med farger, logo og innhold. Sidene er også tilrettelagt slik at hele konsernet kan ta malen i bruk.

De nye nettsidene vil ha kunden i fokus, og brukervennlighet og informasjonsflyt har vært avgjørende faktorer for design og utvikling. Sidene viser fellesskap, samtidig som hvert selskap beholder sitt særpreg.

Ved å utvikle et malverk som tilfredsstiller behovet til et hvert nettselskap, sparer vi store summer for våre selskap - helt i tråd med vårt mål om å gjøre nettselskapene mer effektive og robuste gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte.

Nettanalyse

Basert på hendelser og målerverdier fra målere sammenstiller, analyserer og presenterer Nettanalyseløsningen verdifull innsikt om tilstand hos sluttkunder og i lavspentnettet. Siden løsningen mottar og benytter data fra hver enkelt måler på sluttkundenivå samt fra målere i nettstasjoner, er f.eks. lokalisering av feil ofte mye mindre ressurskrevende enn tidligere. I enkelte tilfeller gjør innsikt fra løsningen det også mulig å rette feil raskt og uten å være avhengig av fysisk befaring eller tilbakemelding fra kunder.

Digitalt anleggsbidrag

Vi har digitalisert prosessen mellom kunde og nettselskap i forbindelse med etablering av nytilknytninger eller endring av eksisterende tilknytninger. For å koble seg på strømnettet vårt må kunden betale et såkalt anleggsbidrag, som dekker deler av kostnadene til kabler og annet nødvendig materiell. Som nettselskap må en dokumentere prosessen når kunden kommer med en forespørsel om strømtilkobling som utløser et anleggsbidrag, og i tillegg oppbevare denne dokumentasjonen i ti år. Denne prosessen er nå digitalisert ved hjelp av øvrige løsninger som allerede ligger i Nettalliansens Bransjeløsning. Løsningen utvikles også fortløpende for å sikre enda mer effektiv prosess og kundevennlig møte med nettselskapet.

Kvalitetssystem

Nettalliansens Kvalitetssystem er et enkelt og brukervennlig system som tilfredsstiller behovene til et nettselskap, og inneholder blant annet håndbøker, internkontrollsystem, sjekklister og prosessverktøy. I tillegg er det opsjon på intranett, avvikssystem, stoffkartotek og utstyrsoversikt.

AMS

Dette er en drifts- og forvaltningstjeneste knyttet til allianseselskapenes AMS-system. AMS-systemet består av smarte strømmålere, kommunikasjonsinfrastruktur, innsamlingssystem og et sentralsystem for prosessering, kvalitetssikring (VEE) og rapportering av måleverdier, hendelser og alarmer. Tjenesten dekker drift og forvaltning av applikasjonstjenester (SAAS), og driftstjenester knyttet til målere og målerinfrastruktur.

Min strøm

Nettalliansen har utviklet en kundeapp som de selskapene med AMS-løsning levert fra Nettalliansen kan ta i bruk. KundeAppen kan rulles ut til alle nettkunder som kan installere KundeAppen på sin mobiltelefon.

I KundeAppen får kundene mulighet til å se siste nedlastede timesverdi fra AMS-måleren, historisk forbruk, kartvisning av eventuelle strømbrudd i nettet med mer.

Kundeløsning

Felles kundeløsning legger grunnlaget for felles tjenester og arbeidsprosesser på tvers av selskapene og fagsystemene.

Systemstøtten er knyttet til prosessene måling (M), avregning (A), fakturering (F), innkreving(I) og kundehåndtering(K), herunder også kundearbeidsordre, håndtering av målere, anlegg og målepunkt, og rapportering.

Økonomisystem

Nettalliansen har anskaffet et felles ERP system for alle allianseselskapene. Løsningen dekker behovet selskapene har knyttet til budsjett, styring, regnskap, timeregistrering, lønn, fakturering/innkreving, analyse, rapportering, innkjøp, lager, materiellhåndtering og prosjektrapportering. I tillegg dekker løsningen funksjoner som er felles for alle selskap i konsern.